Oświadczenie o prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy LIMAX Nederland B.V., LIMAX Polen B.V., Kees Werkt B.V., Beheer- en Beleggingsmaatschappij Belbabo B.V., Champignonland Overloon B.V., Champignonland Merselo B.V., Champignonland Horst B.V. i LIMAX B.V., zwanych dalej „LIMAX”, z siedzibą w Horst i biurem pod adresem Horst, Venrayseweg 126b. Oświadczenie to dotyczy przetwarzania danych osobowych naszych klientów, dostawców, pracowników, kandydatów do pracy i inny osób odwiedzających naszą stronę internetową lub utrzymujących z nami kontakt.

LIMAX bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. LIMAX szanuje Państwa prywatność i dba o to, by postępować z Państwa danymi osobowymi w sposób poufny i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Staramy się jak najlepiej chronić prywatność naszych klientów, dostawców, personelu i osób trzecich. Przyjęliśmy przy tym następujące założenia:

 • Nie przetwarzamy większej ilości danych osobowych niż jest to prawnie dozwolone i przetwarzamy te dane jedynie w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do wykonania umowy i spełnienia obowiązków prawnych (na przykład w odniesieniu do odprowadzania podatków i składek);
 • Dane osobowe są poufne a zatem dostępne tylko dla tych pracowników, którzy ich potrzebują do wykonywania swojej pracy;
 • Dbamy o dobre zabezpieczenie danych osobowych. Dotyczy to zarówno bezpieczeństwa fizycznego (w przypadku akt papierowych), jak i cyfrowego (w przypadku akt elektronicznych). Ponadto akta zabezpieczamy przed wyciekiem danych na zewnątrz;
 • Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do wykonania umowy lub spełnienia obowiązków prawnych.

Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje Państwa o sposobie postępowania z danymi osobowymi. Jeśli po przeczytaniu niniejszego oświadczenia będą mieć Państwo pytania dotyczące sposobu postępowania z danymi osobowymi, jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z podanych tu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) albo innych przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących danych osobowych, lub zechcą Państwo złożyć skargę na wykorzystanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się w sposób wskazany poniżej z naszym specjalistą ds. bezpieczeństwa danych (ISO, Information Security Officer). Jeśli nie będą Państwo zadowoleni z rozpatrzenia skargi lub wolą Państwo złożyć skargę w innym miejscu, mogą Państwo zwrócić się do holenderskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony autoriteitpersoonsgegevens.nl.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez LIMAX

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. dane dotyczące osób (kontaktowych) z przedsiębiorstw, z którymi prowadzimy interesy i które podają nam Państwo w ramach wykonywania zawartych z nami umów lub przygotowania do ich wykonania, na przykład umów sprzedaży, zlecenia, o pracę tymczasową, o pracę itd.;
 2. dane, które podają nam Państwo samodzielnie i które wykorzystujemy w celu świadczenia usług, między innymi rekrutacji i selekcji personelu, pośrednictwa, delegowania do pracy tymczasowej, delegowania pracowników, administracji personalnej itp.;
 3. dane, które gromadzimy podczas korzystania ze zautomatyzowanych systemów używanych w LIMAX, na przykład przetwarzania w programie księgowym;
 4. dane, które otrzymujemy od osób trzecich, na przykład agencji rekrutacji, selekcji i pracy tymczasowej, agencji pośrednictwa pracy itp.;
 5. gromadzone przez nas dane, zwłaszcza w przypadku odwiedzania naszej strony internetowej. Mogą to być dane przesyłane do nas przez Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, ale także dane, które za pośrednictwem naszej strony internetowej gromadzimy automatycznie, na przykład informacje o przeglądarce internetowej, odwiedzanych stronach, klikanych łączach, adresie IP itp.

3. Strona internetowa

Przetwarzamy podane przez Państwa dane, jeśli kontaktują się Państwo z nami za pomocą formularza kontaktowego na stronie, e-mailem lub telefonicznie. W takim przypadku są to podane przez Państwa dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.) i powód, dla którego się Państwo z nami kontaktują (np. ponieważ chcą się Państwo zarejestrować jako osoba poszukująca pracy). Przetwarzamy także dane analityczne dotyczące osób odwiedzających naszą stronę internetową (lub ich komputerów), za pośrednictwem plików cookies umieszczanych przy odwiedzeniu naszej strony. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Gromadzone dane na temat osób odwiedzających stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia statystyk na temat wizyt na stronie internetowej (np. by móc sprawdzić, które strony są najczęściej przeglądane). Dane te są przechowywane w sposób zanonimizowany.

4. Cele przetwarzania

LIMAX przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. wykonywanie zawartych z Państwem umów, na przykład umowy zlecenia, o pracę, o pośrednictwo;
 2. świadczenie usług kadrowych (zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie), w tym rekrutacji i selekcji personelu, pośrednictwa, delegowania do pracy tymczasowej, delegowania pracowników, administracji personalnej itp.;
 3. prowadzenie administracji a także innych działań w zakresie zarządzania wewnętrznego;
 4. utrzymywanie z Państwem kontaktu i reagowanie na Państwa pytania;
 5. informowanie Państwa o rozwoju sytuacji na rynku;
 6. prowadzenie badań satysfakcji klientów;
 7. prowadzenie działań marketingowych, w tym wysyłanie biuletynów i zaproszeń na imprezy organizowane przez LIMAX;
 8. ulepszanie świadczonych przez LIMAX usług;
 9. realizacja obowiązków prawnych, takich jak obowiązek administracyjny i obowiązek przechowywania;
 10. rozpatrywanie ewentualnych toczonych z Państwem sporów dotyczących wykonania umowy/zlecenia.

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne wskazanych wyżej celów przetwarzania są następujące:

 • wykonywanie zawartej z Państwem umowy, na przykład umowy zlecenia i/lub umowy o pracę i/lub podejmowanie na Państwa prośbę działań poprzedzających zawarcie umowy;
 • reprezentowanie uzasadnionych interesów LIMAX lub osoby trzeciej;
 • realizacja obowiązków prawnych, takich jak obowiązek administracyjny i obowiązek przechowywania;
 • udzielona przez Państwa (jednoznaczna i konkretna) zgoda;
 • reprezentowanie uzasadnionych interesów LIMAX lub osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Wyjaśnienie uzasadnionych interesów

Wskazane wyżej uzasadnione interesy mogą polegać na następujących kwestiach:

 • cel marketingu bezpośredniego;
 • cel związany z jakością i szkoleniami;
 • podnoszenie jakości naszego produktu i naszych usług;
 • badania naukowe.

Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych. W tym celu mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu. Udzieloną zgodę mogę Państwo w każdej chwili wycofać.

7. Obowiązkowe podanie danych osobowych

Gdy prosimy Państwa o dane osobowe, w każdym przypadku będziemy wskazywać, czy podanie danych jest konieczne lub obowiązkowe i jakie są możliwe skutki niepodania tych danych. Podstawowa zasada jest niezmiennie taka, że LIMAX nie będzie przetwarzać więcej danych osobowych niż jest to konieczne do opisanych wyżej celów. 

Państwa danych nie podajemy dalej osobom trzecim, chyba że na podstawie obowiązujących przepisów prawa i regulacji będziemy zobowiązani do podania określonych danych, na przykład policji w ramach prowadzonego dochodzenia. 

8. Przekazanie za granicę

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych poza EOG.

9. Okres przechowywania

LIMAX przechowuje Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami prawa i regulacjami oraz nie dłużej niż jest konieczne do realizacji podanych wyżej celów, chyba że dane te są niezbędne do wypełnienia ustawowych obowiązków przechowywania danych w określonych okresach przechowywania.

10. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

LIMAX będzie podejmować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą lub jakąkolwiek niezgodną z prawem formą przetwarzania. W tym kontekście podjęto różne środki, w tym szyfrowanie danych, szyfrowanie komunikacji i traktowanie danych jako danych poufnych. Osoby trzecie angażowane przez LIMAX, które przetwarzają dane osobowe, powinny podjąć takie same środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą lub jakąkolwiek niezgodną z prawem formą przetwarzania. Uzgodnienia na ten temat LIMAX zawarła w umowach o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

11. Państwa prawa

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych przysługują Państwu różne prawa. Poniżej prezentujemy listę tych praw: 

 1. Prawo dostępu
  Mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych, którymi dysponuje LIMAX.
 2. Prawo do sprostowania i usunięcia danych
  Przysługuje Państwu prawo do zmiany Państwa danych. Mają też Państwo prawo do usunięcia Państwa danych, chyba że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że ich dalsze przechowywanie może mieć istotne znaczenie dla innej niż Państwo strony, a także gdy przepis ustawowy wyklucza ich usunięcie.
 3. Prawo do sprzeciwu
  Prawo do sprzeciwu oznacza, że ze względu na swoją szczególną sytuację mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec określonego przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawo to przysługuje w odniesieniu do wszelkiego przetwarzania, które nie jest oparte na Państwa zgodzie, wypełnianiu obowiązków prawnych ciążących na LIMAX albo ochronie żywotnych interesów Państwa lub innych osób.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  W pewnych okolicznościach mają też Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych. Oznacza ono, krótko mówiąc, że LIMAX „tymczasowo" wstrzymuje przetwarzanie Państwa danych. Z tego prawa można skorzystać w czterech sytuacjach: 
  - w oczekiwaniu na ocenę wniosku o sprostowanie;
  - jeśli dane powinny właściwie zostać usunięte, w przypadku gdy nie życzą sobie Państwo ich usunięcia;
  - jeśli LIMAX dłużej nie potrzebuje tych danych, podczas gdy Państwo ich potrzebują w celu przygotowania sprawy sądowej;
  - w oczekiwaniu na ocenę zażalenia.
 5. Przenoszenie danych
  Mają Państwo prawo otrzymać (z powrotem) podane LIMAX dane w powszechnie przyjętym formacie pliku. Prawo to odnosi się jedynie do danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub zawartej z Państwem umowy. Ponadto jedynie do danych przetwarzanych w formie cyfrowej (tzn. nie do przetwarzania „na papierze”). Następnie mogą Państwo swobodnie przekazać te dane innej osobie.
 6. Wycofanie zgody
  W odniesieniu do opisanych wyżej danych obowiązuje zasada, że przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody. Mają Państwo w każdym momencie prawo do wycofania udzielonej zgody. W takim przypadku jak najszybciej przerwiemy przetwarzanie. Wycofanie zgody nie działa wstecz. Wszelkie przetwarzanie, które już miało miejsce, jest zgodne z prawem. 
   

12. Terminy

Państwa pytania/wnioski będziemy rozpatrywać co do zasady w ciągu czterech tygodni od złożenia. Jeśli odpowiedź na pytanie/wniosek miałaby zająć więcej czasu, poinformujemy o tym Państwa w ciągu czterech tygodni. 

13. Zmiany

W przetwarzanych przez nas danych osobowych lub obowiązujących przepisach mogą następować zmiany. W takich przypadkach możemy zmienić niniejsze oświadczenie o prywatności. W razie wprowadzenia poważnych zmian umieścimy komunikat na stronie internetowej i poinformujemy Państwa o nich e-mailem.

14. Dane kontaktowe

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o prywatności, naszej polityki prywatności lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, oczywiście mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych:

LIMAX
t.a.v. Information Security Officer (ISO)
Postbus 6168
5960 AD Horst

Tel. +31 77 3 999 660
E-mail: info@limax.nl